วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การส่ง mail php

 ฟังกชันใช้ในการส่ง mail
<?
mail($strTo,$strSubject,$strMessage,$strHeader);
?>
ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title>PHP Sending Email</title>
</head>
<body>
<?
 $strTo = "fary_pepo@hotmail.com";//ส่งเมล์ถึงใคร
 $strSubject = "Test Send Email"; //หัวข้อเมล์
 $strHeader = "From:fary_pepo@hotmail.com"; //ส่งจากใคร
 $strMessage = "My Body & My Description";//ข้อความที่ส่ง
 $Send = @mail($strTo,$strSubject,$strMessage,$strHeader);  
 if($Send)
 {
  echo "Email Sending.";
 }
 else
 {
  echo "Email Can Not Send.";
 }
?>
</body>
</html> 

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การ export file excel ด้วยภาษา php

เพิ่มโค้ดนี้ลงไปส่วนบนสุดของหน้า
<?
header("Content-Type: application/x-msexcel");
header("content-disposition: attachment;filename=Data_bill.xls");
echo "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=windows-874'>";
?>

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

ความรู้เบื้องต้นในการทำเว็บไซต์
1.หลักการทำงานของ WWW
การทำงานของ www จะมีลักษณะเดียวกับการให้บริการอื่นๆ ของอินเทอร์เน็ต คืออยู่ในรูปแบบไคลเอ็นต์-เซิร์เวอร์ (client-server) โดยมีโปรแกรมเว็บไคลเอ็นต์ (web server) ทำหน้าที่ เป็นผู้ร้องขอบริการ และมีโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web browser) ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ การติดต่อระหว่างโปรแกรมเว็บบราว์เซอร์กับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร์จะกระทำผ่าน โปรดตคอล HTTP
1.2 กลไกการทำงานของเว็บเพจ
                       สำหรับเว็บเพจธรรมดา โดยปกติมีนามสกุลของไฟล์เป็น htm หรือ html นั้น เมื่อเราใช้เวบบราว์เซอร์เปิดดูเว็บเพจใด เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งเว็บเพจนั้นกลับมายังเว็บบราว์เซอร์ จากนั้นเว็บบราว์เซอร์จะแสดงผลไปตามคำสั่งภาษา html ที่อยู่ในไฟล์
จะเห็นได้ว่า เป็นเว็บเพจมี่มีลักษณะสแตติก (static) ผู้ใช้จะพบกับเว็บเพจรูปแบบเดิมๆ ทุกครั้งที่เข้าชม จนกว่าผู้ดูแลระบบเว็บจะทำการปรับปรุงเว็บเพจนั้น นี่คือ ข้อจำกัดของภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้อธิบายข้อควาบนเว็บเพจ
การสร้างเว็บที่มีความฉลาดว่านั้นสามารถทำได้หลายวิธี ยกตวอย่างเช่น การฝังชุดคำสั่งที่ทำงานทางฝั่งเซริร์ฟเวอร์ (server-side script)ไว้ในเวบเพจ การเขียน PHP
ด้วยปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้มีการพัฒนาระบบต่างๆ และเว็บไซต์ ที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่องาน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การพบปะพูดคุยการผ่านเว็บไซต์รวมถึงเว็บไซต์ก็เปรียบเหมือนคลังความรู้มหาศาลที่ทุกคนสามารถเข้าไปคนหาได้โดยที่ไม่ต้องเิดินทางออกไปนอกบ้าน เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบและเว็บไซต์ดังนั้น จึงขอแนะนำภาษาสักหนึ่งภาษาที่ใช้เขียน เว็บไซต์ คือ ภาษา PHP
ประวัติความเป็นมาของ ภาษา PHP
PHP เกิดในปี 1994 โดย Rasmus Lerdorf โปรแกรมเมอร์อเมริกันได้คิดค้นสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บส่วนตัว ของเขา โดยใช้ข้อดีของภาษา C และ Perl เรียกว่า Personal Home Page และได้สร้างส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Form Interpreter ( FI ) รวมทั้งสองส่วน เรียกว่า PHP/FI ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของ PHP มีคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาแล้วเกิดชอบจึงติดต่อขอเอาโค้ดไปใช้ บ้าง และนำไปพัฒนาต่อ ในลักษณะของ Open Source ภายหลังมีความนิยมขึ้นเป็นอย่างมากภายใน 3 ปีมีเว็บไซต์ที่ใช้ PHP/FI ในติดต่อฐานข้อมูลและแสดงผลแบบ ไดนามิกและอื่นๆ มากกว่า 50000 ไซต์